Pre právnické osoby ( firmy ) máme v poisťovni UNION uzatvorené základné poistenie zodpovednosti organizácie za spôsobenú škodu do výšky 100 000,- € na území Slovenska, pre prípad že by pri sťahovaní došlo k poškodeniu majetku, alebo priestorov zákazníka.

Sťahovanie zariadenia bytu do zahraničia je možné poistiť cez nemeckú spoločnosť OSKAR SCHUNCK AG za príplatok 1% z celkovej poisťovanej sumy. ( napríklad pri poistení zariadenia domácnosti do výšky 10 000,- € stojí poistné 100,- €). Pri poisťovaní domácnosti treba vychádzať z cien nových tovarov. Toto poistenie sa nevzťahuje na prípady, kedy si klient veci zabalil sám. V tomto prípade zodpovedáme len za škody vzniknuté na tovare iba pri viditeľne poškodenom vonkajšom obale ( za predpokladu, že budú použité vhodné pevné obaly). Čiže ak bude vonkajší obal neporušený a veci vo vnútri budú poškodené, bolo to spôsobené nesprávnym zabalením vecí zo strany klienta.

Pri vnútroštátnych prepravách máme uzatvorenú poistenú zmluvu do výšky 100 000,- € v poisťovni Generali Slovensko.

Medzinárodná preprava obchodného tovaru je poistená v zmysle dohovoru CMR podľa hmotnosti nákladu až do 100 000,- €  v poisťovni Generali Slovensko. Poistenie sa vzťahuje na územie celej EU.

Poistenie pri medzinárodnom sťahovaní vecí zabezpečujeme za príplatok 1% z celkovej poisťovanej sumy. ( EU ) V tomto prípade budeme potrebovať od klienta vyplnený ohodnotený zoznam ešte pred začatím sťahovania. V prípade vzniku poistnej udalosti sa vychádza z nákupných cien nových vecí uvedených v zozname ktoré musia byť také, aby si v prípade totálnej škody dokázal klient kúpiť rovnakú vec novú.

V prípade že došlo k poškodeniu majetku zákazníka je na urýchlené vyriešenie nutné dodržať nižšie uvedený postup:

KrokPoškodený - zákazníkPoistený - TRIV
1.Zašle mailom objednávku na sťahovanie / prepravu.Poskytne objednané služby.
2.V prípade vzniku škody, vypíše škodový protokol, kde uvedie rozsah poškodenia, kúpnu cenu tovaru, rok kúpy a rozsah žiadanej náhrady. 
3. Vyplní tlačivo Hlásenie o škode pre poisťovňu
4. Vystaví faktúru za vykonané služby
5.Zaplatí za vykonané služby firme TRIV. 
6.Odloží poškodenú vec a umožní obliadku rozsahu poškodenia agentovi z poisťovne. Zástupca poisťovne určí výšku škody. 
7.Po obhliadke poisťovňou si zákazník dá opraviť poškodenú vec v zmysle pokynov agenta poisťovne. 
8. Poistený zaplatí faktúru za opravu a následne si nárokuje náhradu za preplatenú cenu opravy u svojej poisťovne
9. Ak je poškodená vec neopraviteľná, preplatí poisťovňa priamo poškodenému cenu veci s prihliadnutím na amortizáciu a opotrebovanosť v zmysle všeobecných poistných podmienok poisťovne.