Pre právnické osoby ( firmy ) máme v poisťovni UNION uzatvorené základné poistenie zodpovednosti organizácie za spôsobenú škodu do výšky 100 000,- € na území Slovenska, pre prípad že by pri sťahovaní došlo k poškodeniu majetku, alebo priestorov zákazníka. Pri sťahovaní pre fyzické osoby je naše štandardné krytie ohraničené do výšky max. 500,- € / m3 objemu sťahovaných vecí.

Sťahovanie zariadenia bytu vieme pripoistiť cez spoločnosť OSKAR SCHUNCK AG za príplatok 1% z celkovej poisťovanej sumy pri sťahovaní v rámci EU alebo 1,8% pri sťahovaní mimo EU.

V tomto prípade budeme potrebovať od klienta vyplnený ohodnotený zoznam ešte pred začatím sťahovania. V prípade vzniku poistnej udalosti sa vychádza z relevantných nákupných cien nových vecí, uvedených v ohodnotenom zozname. Odporúčame vám uvádzať aktuálne ceny nových vecí, aby si v prípade totálnej škody dokázali kúpiť rovnakú vec novú za túto sumu.

Výluky v zodpovednosti za škodu sú v prípade ak si klient veci zabalí sám. V tomto prípade zodpovedáme iba za škody vzniknuté na tovare pri viditeľnom poškodení vonkajšieho obalu ( samozrejme za predpokladu, žepri balení boli použité vhodné pevné obaly). Čiže ak bude vonkajší obal neporušený a veci vo vnútri budú poškodené, bolo to spôsobené nesprávnym zabalením vecí zo strany klienta, za čo nemôžeme prevziať zodpovednosť.

Pri vnútroštátnych prepravách obchodného tovaru máme uzatvorenú poistenú zmluvu do výšky 100 000,- € v poisťovni Generali Slovensko.

Medzinárodná preprava obchodného tovaru je poistená v zmysle dohovoru CMR podľa hmotnosti nákladu až do 100 000,- €  v poisťovni Generali Slovensko. Poistenie sa vzťahuje na územie celej EU.

 

V prípade že došlo k poškodeniu majetku zákazníka je na urýchlené vyriešenie nutné dodržať nižšie uvedený postup:

KrokPoškodený - zákazníkPoistený - TRIV
1.Zašle mailom objednávku na sťahovanie / prepravu.Poskytne objednané služby.
2.V prípade vzniku škody, vypíše škodový protokol, kde uvedie rozsah poškodenia, kúpnu cenu tovaru, rok kúpy a rozsah žiadanej náhrady. 
3. Vyplní tlačivo Hlásenie o škode pre poisťovňu
4. Vystaví faktúru za vykonané služby
5.Zaplatí za vykonané služby firme TRIV. 
6.Odloží poškodenú vec a umožní obliadku rozsahu poškodenia agentovi z poisťovne. Zástupca poisťovne určí výšku škody. 
7.Po obhliadke poisťovňou si zákazník dá opraviť poškodenú vec v zmysle pokynov agenta poisťovne. 
8. Poistený zaplatí faktúru za opravu a následne si nárokuje náhradu za preplatenú cenu opravy u svojej poisťovne
9. Ak je poškodená vec neopraviteľná, preplatí poisťovňa priamo poškodenému cenu veci s prihliadnutím na amortizáciu a opotrebovanosť v zmysle všeobecných poistných podmienok poisťovne.