Naša spoločnosť má v poisťovni ALLIANZ uzatvorené základné poistenie zodpovednosti organizácie za spôsobenú škodu pri výkone povolania do výšky 100 000,- € na území Slovenska, pre prípad že by pri sťahovaní došlo k poškodeniu majetku alebo priestorov zákazníka. 

Štandardná záruka dodávateľa pri poškodení alebo strate je limitovaná na bežnú obchodnú cenu predmetu v čase jeho poškodenia či straty so zohľadnením amortizácie. Avšak naša zodpovednosť je obmedzená maximálne do 50,- € na jednu poškodenú položku ( t.j. kus, krabica, pár, set, zostava ). V prípade totálnej škody alebo straty tovaru je naša zodpovednosť obmedzená na max. 500,- € / 1 m3 objemu poškodeného alebo strateného tovaru.

Vieme zabezpešiť poistné krytie aj na vyššie sumy prostredníctvom spoločnosti OSKAR SCHUNCK AG Germany. Príplatok za poistenie je 1 % z celkovej poisťovanej sumy pri sťahovaní v rámci EU alebo 1,8 - 3,0 % pri sťahovaní mimo EU v závislosti od krajiny do ktorej sa sťahujete.

V tomto prípade budeme potrebovať od klienta vyplnený ohodnotený zoznam vecí ešte pred začatím sťahovania. V prípade vzniku poistnej udalosti sa vychádza z relevantných nákupných cien nových vecí, uvedených v ohodnotenom zozname. Veci s hodnotou nad 500,- € je potrebné uviesť v zozname osobitne. Veci neuvedené v zozname nebudú poistené. Odporúčame vám uvádzať ceny nových vecí, aby si v prípade totálnej škody dokázali kúpiť rovnakú vec novú za túto sumu.

Výluky v zodpovednosti za škodu sú v prípade ak si klient veci zabalí sám. V tomto prípade zodpovedáme iba za škody vzniknuté na tovare pri viditeľnom poškodení vonkajšieho obalu ( samozrejme za predpokladu, že pri balení boli použité vhodné a pevné obaly). Čiže ak bude vonkajší obal neporušený a veci vo vnútri budú poškodené, bolo to spôsobené nesprávnym zabalením vecí zo strany klienta, za čo nemôžeme prevziať zodpovednosť.

Pri vnútroštátnych prepravách obchodného tovaru máme uzatvorenú poistenú zmluvu do výšky 100 000,- € v poisťovni Generali Slovensko.

Medzinárodná preprava obchodného tovaru je poistená v zmysle dohovoru CMR podľa hmotnosti nákladu až do 100 000,- €  v poisťovni Generali Slovensko. Poistenie sa vzťahuje na územie celej EU.

 

V prípade že došlo k poškodeniu majetku zákazníka je na urýchlené vyriešenie nutné dodržať nižšie uvedený postup:

KrokPoškodený - zákazníkPoistený - TRIV
1.Zákazník je povinný si skontrolovať vizuálne čo najpodrobnejšie všetky sťahované veci, podlahy a steny ihneď po ukončení sťahovania.V prípade zjavne viditeľných poškodení ku ktorým došlo počas sťahovacích prác, zapíše tieto poškodenia na Dodací list ešte v deň sťahovania za prítomnosti pracovníkov Dodávateľa. Neskoršie reklamácie viditeľných poškodení nemôžeme akceptovať. 
2.V prípade že zákazník nájde ešte nejaké "skryté" poškodenia, ktoré nebolo možné na prvý pohľad odhaliť v deň sťahovania (napr. pri vybaľovaní vecí z krabíc) je nutné o tom urobiť fotodokumentácia a zaslať písomnú reklamáciu na mail:  poistenie@triv.sk najneskôr do 7 dní po ukončení prác. Neskoršie reklamácie skrytých poškodení nemôžeme akceptovať. Zákazník zašle mailom škodový protokol, kde uvedie: názov poškodenej veci, rozsah poškodenia, kúpnu cenu tovaru, rok kúpy a rozsah žiadanej náhrady. Ak je to možné, nejlepšie je doložiť doklad o kúpe.  
3. Nahlási poškodenia do zmluvnej poisťovne do 5 dní od termínu kedy sa o poškodení dozvedel.
4. Vystaví faktúru za vykonané služby
5.Zaplatí za vykonané služby dodávateľovi včas a v plnom rozsahu. Nie je možné spája ť a zadržiavať platbu za služby s poistnou udalosťou. 
6.Odloží poškodenú vec a umožní obliadku rozsahu poškodenia likvidátorovi poisťovne, ktorý v zmysle poistných podmienok určí výšku opravy alebo náhrady za vzniknutú škodu. 
7.

Ak je oprava rentabilná (určí poisťovňa), dá si zákazník opraviť poškodenú vec v poisťovňou odporúčanom servise.

Je možné dať si poškodenú vec opraviť aj v inom preferovanom servise, len treba mať na zreteli, že pri nezmluvných servisoch má právo poisťovňa krátiť poistné plnenie.

Cenu za opravu si zaplatí priamo zákazník, alebo servis vystaví faktúru priamo na TRIV (bez DPH, keďže sa jedná o poistnú udalosť )

 
8. 

Poistený zaplatí spoluúčasť servisu.

Poisťovňa zaplatí poistné plnenie servisu a zákazník si môže vyzdvihnúť opravenú vec.  

9. Ak je poškodená vec neopraviteľná, pošle poisťovňa poistné plnenie (s prihliadnutím na amortizáciu a opotrebovanosť v zmysle všeobecných poistných podmienok poisťovne) priamo na účet zákazníka. 

 

Kontaktný formulár

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na tel. číslach 02 / 6542 2387, 0905 616 329 alebo vyplňte nižšie uvedený formulár. Radi Vám pomôžeme.