Ak nie sú dohodnuté iné poistné podmienky, naša spoločnosť má uzatvorenú štandardnú poistnú zmluvu o zodpovednosti za škodu pri výkone povolania do výšky max. 100 000,- EUR pričom štandardná záruka dodávateľa pri poškodení alebo strate je limitovaná na bežnú obchodnú cenu predmetu v čase jeho poškodenia či straty so zohľadnením amortizácie, avšak v zmysle naších obchodných podmienok, je naša zodpovednosť obmedzená na maximálne 50,- € na jednu poškodenú položku ( t.j. kus, krabica, pár, set, zostava ). 

V prípade totálnej škody na celej zásielke alebo straty tovaru je naša zodpovednosť obmedzená na max. 500,- € / 1 m3 objemu poškodeného alebo strateného tovaru.

Za príplatok je možné dojednať nadštandardné poistenie prostredníctvom spoločnosti OSKAR Schunck Germany. Poistenie v rámci EU stojí 1% z deklarovanej hodnoty tovaru. V prípade sťahovania mimo EU stojí poistné 1,5 - 2,8 % v závislosti od destinácie kam sa sťahujete. 

Poistenie je potrebné dojednať písomne (mailom) min. 3 dni pred začatím sťahovania alebo uskladnenia. V tomto prípade objednávateľ vyplní podrobný zoznam sťahovaného tovaru s uvedením hodnôt k jednotlivým položkám. Veci, ktorých hodnota je vyššia ako 500,- € je potrebné osobitne uviesť v zozname pre poistenie. Veci neuvedené v zozname nebudú poistené! Poisťovací formulár vám zašleme ihneď po objednávke sťahovania.

Je výlučne na vás, aké ceny budete deklarovať, odporúčame ale uvádzať reálne ceny nových vecí, t.j. ceny, za ktoré ste ich kúpili alebo kúpite v dnešnej dobe, aby nedošlo k podpoisteniu. Treba si totiž uvedomiť, že v prípade poistnej udalosti, bude poisťovňa prihliadať na amortizovanú hodnotu vecí. 

Čiže ak si napríklad poistíte 5 ročnú práčku ( ktorá ako nová stála 900,- € ) na sumu 900,- €, jej reálna hodnota je po 5 rokoch cca 300,- €, tak v prípadne totálnej škody bude poistné plnenie 300,- €. Ak by ste ale deklarovali iba aktuálnu "časovú" hodnotu práčky t.j. napr. 300,- € ( bola by podpoistená ) a v prípade totálnej škody by ste dostali poistné plnenie v amortizovanej výške iba cca 100,- €.


Výluky: Tovar, ktorý je vylúčený z poistenia pri sťahovaní alebo skladovaní sú: šperky, hodinky, drahé kamene a kovy, peniaze, listiny, cenné papiere, zbierky známok, mincí, alebo iné zbierky akéhokoľvek podobného druhu.